top of page

Tuyên bố và chính sách không phân biệt đối xử

DCSC không và sẽ không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo (tín ngưỡng), giới tính, biểu hiện giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia (tổ tiên), khuyết tật, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng quân nhân, trong bất kỳ hoạt động nào của nó hoặc các hoạt động. Các hoạt động này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thuê và sa thải nhân viên, lựa chọn tình nguyện viên và nhà cung cấp, và cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường hòa nhập và thân thiện cho tất cả các thành viên là nhân viên, khách hàng, tình nguyện viên, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi.

DCSC là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử và sẽ thực hiện các biện pháp hành động khẳng định để đảm bảo chống lại sự phân biệt đối xử trong việc làm, tuyển dụng, quảng cáo tuyển dụng, bồi thường, thôi việc, nâng cấp, thăng chức và các điều kiện tuyển dụng khác đối với bất kỳ nhân viên hoặc người xin việc nào dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính.

Accessibility report.PNG
bottom of page